Câu hỏi 348: Những trường hợp nào bị loại trừ trong bảo hiểm tai nạn hành khách?

Câu h?i 348: Nh?ng tr??ng h?p nào b? lo?i tr? trong b?o hi?m tai n?n hành khách?

Trả lời

Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại thân thể của người được bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm có một trong các điều dưới đây:

– Có hành động cố ý vi phạm nội quy, thể lệ trật tự an toàn giao thông.

– Có hành động tự gây thương tích hoặc tự tử.

– Sử dụng rượu, bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác.

– Có bệnh hoặc tai nạn xảy ra sau khi người được bảo hiểm tự ý chấm dứt hành trình trước lúc đến địa điểm đã ghi trên vé hoặc giấy chứng nhận thay vé.

Những thiệt hại về vật chất (hành lý, hàng hóa,…) của người được bảo hiểm không thuộc trách nhiệm của người bảo hiểm.

Comments are closed.