Câu hỏi 346: DNBH trả tiền bảo hiểm được xác định như thế nào?

Câu h?i 346: DNBH tr? ti?n b?o hi?m ???c xác ??nh nh? th? nào?

         Trả lời

– Nếu người được bảo hiểm tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, DNBH trả số tiền bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

– Nếu người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, DNBH trả tiền theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.

Tổng số tiền người bảo hiểm trả trong bất kỳ trường hợp nào cũng không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trường hợp người được bảo hiểm mất tích khi đang làm nhiệm vụ trên biển mà thuyền trưởng, chủ tàu đã áp dụng mọi biện pháp để tìm kiếm, cứu nạn nhưng không có kết quả và có đầy đủ tài liệu chứng minh là đã mất tích thì DNBH trả toàn bộ số tiền bảo hiểm. Nếu sau khi chủ trả tiền bảo hiểm mà người được bảo hiểm còn sống thì người thụ hưởng đã nhận tiền bảo hiểm có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền bảo hiểm đã nhận cho người bảo hiểm.

Thời hạn bên được bảo hiểm khiếu nại người bảo hiểm về việc trả tiền bảo hiểm là 60 ngày, kể từ ngày người bảo hiểm chủ trả tiền bảo hiểm hoặc từ chối chủ trả tiền bảo hiểm. Quá thời hạn trên mọi khiếu nại không còn giá trị.

Mọi tranh chấp phát sinh từ HĐBH, nếu không giải quyết được bằng thương lượng giữa các bên liên quan sẽ được đưa ra tòa án tại Việt Nam giải quyết.

Comments are closed.