Câu hỏi 345: Nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên được bảo hiểm phải gửi hồ sơ khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm như thế nào?

Câu hỏi 345: Nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên được bảo hiểm phải gửi hồ sơ khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm như thế nào?

Trả lời

Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho người bảo hiểm hồ sơ khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm điều trị khỏi hoặc bị tử vong.

Tài liệu, chứng từ trong hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm đối với nghiệp vụ bảo hiểm này hoàn toàn tương tự trong bảo hiểm tai nạn con người 24/24.

Comments are closed.