Câu hỏi 344: Phí bảo hiểm phải nộp đối với nghiệp vụ này được tính như thế nào?

Câu hỏi 344: Phí bảo hiểm phải nộp đối với nghiệp vụ này được tính như thế nào?

Trả lời

Mức phí bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm phải trả cho người bảo hiểm khi giao kết hợp đồng được xác định theo tỷ lệ phí và số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận. Bảo hiểm tai nạn thuyền viên cũng như các nghiệp vụ bảo hiểm con người khác đều không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, do vậy, phí bảo hiểm phải nộp là giá không có thuế giá trị gia tăng.

Comments are closed.