Câu hỏi 343: Số tiền bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm được xác định như thế nào?

Câu hỏi 343: Số tiền bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm được xác định như thế nào?

Trả lời

Số tiền bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm được xác định theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm được chia làm nhiều mức (chẵn tới hàng triệu đồng) để bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn. Thời hạn bảo hiểm thông thường là 1 năm.

HĐBH tai nạn thuyền viên có thể được ký kết dưới dạng tập thể (hợp đồng nhóm) của doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị tàu, thuyền hoặc cá nhân.

Tương tự trong bảo hiểm tai nạn con người 24/24, hiệu lực của HĐBH tai nạn thuyền viên bắt đầu từ khi người tham gia bảo hiểm ký kết hợp đồng và có thỏa thuận về việc đóng phí bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm. Hiệu lực bảo hiểm kết thúc khi hết hạn theo thời gian đã quy định tại hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm, hoặc khi người được bảo hiểm bị chết.

Trường hợp yêu cầu hủy bỏ HĐBH, người tham gia bảo hiểm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người bảo hiểm biết trước 10 ngày. Nếu hủy bỏ được chấp nhận khi bên được bảo hiểm chưa lần nào được người bảo hiểm chấp nhận trả tiền bảo hiểm, người bảo hiểm sẽ hoàn trả 90% phí bảo hiểm cho khoảng thời gian còn lại.

Comments are closed.