Câu hỏi 341: Bảo hiểm tai nạn thuyền viên là nghiệp vụ tự nguyện hay bắt buộc?

Câu hỏi 341: Bảo hiểm tai nạn thuyền viên là nghiệp vụ tự nguyện hay bắt buộc?

Trả lời

Theo  Quy  tắc  bảo  hiểm  tai  nạn  thuyền  viên  ban  hành  theo  Quyết  định 128/1999/QĐ-BTC (25/10/1999), nghiệp vụ này được triển khai dưới hình thức bắt buộc. Điều 1 khoản 1 của Quy tắc đã quy định DNBH, thuyền viên làm việc và sinh hoạt trên các phương tiện nghề cá có nghĩa vụ thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc tai nạn thuyền viên.

Comments are closed.