Câu hỏi 339: Việc trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật dựa trên cơ sở những nguyên tắc nào?

Câu h?i 339: Vi?c tr? ti?n b?o hi?m theo B?ng t? l? tr? ti?n b?o hi?m th??ng t?t d?a trên c? s? nh?ng nguyên t?c nào?

Trả lời

Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật liệt kê nhiều thương tật; trừ trường hợp thương tật toàn bộ, mỗi thương tật bộ phận tương ứng với một thang tỷ lệ trả tiền bảo hiểm. Nguyên tắc chung chi phối đến việc xác định số tiền trả là các DNBH không được trả thấp hơn tỷ lệ thấp nhất và không trả cao hơn tỷ lệ cao nhất của thang tỷ lệ. Việc xét giải quyết trả tiền bảo hiểm sẽ căn cứ vào chứng từ điều trị của nạn nhân và các nguyên tắc cụ thể dưới đây:

– Thứ nhất, mất hẳn chức năng của từng bộ phận hoặc hỏng vĩnh viễn chỉ được coi như mất từng bộ phận đó hoặc mất chủ.

– Thứ hai, những trường hợp thương tật không liệt kê trong bảng sẽ được xét trả tiền trên cơ sở so sánh tính nghiêm trọng của nó với các trường hợp khác có trong bảng.

– Thứ ba, vết thương điều trị bình thường, vết thương không bị nhiễm trùng sẽ được trả tiền bảo hiểm tương ứng với mức thấp nhất của thang tỷ lệ trả tiền bảo hiểm quy định cho trường hợp ấy.

– Thứ tư, vết thương điều trị phức tạp, vết thương bị nhiễm trùng hoặc sau khi điều trị còn để lại di chứng thì tùy theo mức độ nặng, nhẹ được trả cao dần cho tới mức tối đa của thang tỷ lệ trả tiền quy định cho trường hợp này.

– Thứ năm, trường hợp đa vết thương được trả tiền bảo hiểm cho từng vết thương nhưng tổng số tiền trả cho người được bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm. Trường hợp đa vết thương ở cùng một chủ, tổng số tiền trả cho các vết thương không được vượt quá số tiền trả cho trường hợp mất chủ đó.

– Thứ sáu, những trường hợp phải mổ lại, đập can x ương làm lại được trả thêm 50% mức tối thiểu của thang tỷ lệ trả cho trường hợp đó nhưng tổng số tiền chủ trả không vượt quá số tiền bảo hiểm.

Ngoài các nguyên tắc trên, khi giải quyết trả tiền cho người được bảo hiểm, trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế, DNBH chỉ trả tiền bảo hiểm đối với
loại vết thương tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý.  

Comments are closed.