Câu hỏi 335: Những trách nhiệm chủ yếu của bên được bảo hiểm là gì?

Câu hỏi 335: Những trách nhiệm chủ yếu của bên được bảo hiểm là gì?

         Trả lời

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo thỏa thuận của HĐBH.

Khi xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm hoặc thân nhân của mình phải áp dụng các biện pháp cần thiết và có thể thực hiện được để cứu chữa.

Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho người bảo hiểm hồ sơ khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm trong vòng một tháng kể từ ngày người được bảo hiểm điều trị khỏi hoặc bị tử vong.

Comments are closed.