Câu hỏi 334: Phí bảo hiểm với bảo hiểm tai nạn con người được tính như thế nào?

Câu hỏi 334:  Phí bảo hiểm với bảo hiểm tai nạn con người được tính như thế nào?

Trả lời

Mức phí bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm phải trả cho DNBH khi giao kết hợp đồng được xác định theo tỷ lệ phí và số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận. Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 cũng như các nghiệp vụ bảo hiểm con người khác đều là nghiệp vụ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, do vậy, phí bảo hiểm phải nộp là giá không có thuế giá trị gia tăng.

Theo Quyết định số 590/TC/BH (16/8/1993) của Bộ tr ởng Bộ Tài Chính, biểu phí quy định đối với nghiệp vụ này như sau:

– Số tiền bảo hiểm đến 20 triệu VND, tỷ lệ phí bảo hiểm là 0,28%.

– Số tiền bảo hiểm từ trên 20 triệu đến 50 triệu VND (hoặc trên 2.000 – 5.000 USD), tỷ lệ phí bảo hiểm là 0,42%.

– Số tiền bảo hiểm từ trên 50 triệu đến 70 triệu VND (hoặc trên 5.000 – 7.000 USD), tỷ lệ phí bảo hiểm là 0,56 %.

– Số tiền bảo hiểm từ trên 70 triệu đến 100 triệu VND (hoặc trên 7.000 – 10.000 USD), tỷ lệ phí bảo hiểm là 0,75 %.

Phí bảo hiểm được nộp bằng loại tiền nào, khi phát sinh trách nhiệm, người bảo hiểm sẽ trả tiền bảo hiểm bằng loại tiền đó.

Comments are closed.