Câu hỏi 327: Ai có thể là người được bảo hiểm theo nghiệp vụ bảo hiểm này

Câu hỏi 327: Ai có thể là người được bảo hiểm theo nghiệp vụ bảo hiểm này?

         Trả lời

Trong các HĐBH tai nạn nói chung, bảo hiểm tai nạn con người 24/24 nói riêng, việc xác định người được bảo hiểm có ý nghĩa quan trọng. Điều khoản này cho phép người bảo hiểm cũng như người được bảo hiểm đánh giá, lựa chọn về rủi ro để có thể chấp nhận bảo hiểm hay từ chối bảo hiểm. Đây cũng là cơ sở để người bảo hiểm định phí bảo hiểm cho phù hợp. Tuổi của người được bảo hiểm, xét theo khía cạnh kỹ thuật bảo hiểm không được quá thấp hoặc quá cao.

Người được bảo hiểm theo nghiệp vụ này bao gồm mọi công dân Việt Nam từ 16 đến 70 tuổi và người nước ngoài đang học tập và làm việc tại Việt Nam, trừ các đối tượng sau:

 Những người đang bị bệnh thần kinh.

– Những người đang bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Người được bảo hiểm ở nghiệp vụ bảo hiểm này vẫn được tham gia và hưởng quyền lợi của các loại hình bảo hiểm khác.  

Comments are closed.