Câu hỏi 321: Trong bảo hiểm con người không đề cập tới bảo hiểm trùng nghĩa

Câu hỏi 321: Trong bảo hiểm con người không đề cập tới bảo hiểm trùng nghĩa là thế nào?

Trả lời:

Điều này được hiểu là quyền lợi của người thụ hưởng bảo hiểm trong các HĐBH con người là độc lập nhau. Một người có thể đồng thời là người được bảo hiểm ở nhiều HĐBH con người khác nhau, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm trả tiền bảo hiểm ở các hợp đồng, việc trả tiền ở các HĐBH là hoàn toàn độc lập nhau.

Ví dụ: Ông X đồng thời là người được bảo hiểm của HĐBH sinh mạng cá nhân, bảo hiểm khách du lịch và bảo hiểm tai nạn hành khách. Trong thời hạn hiệu lực của các hợp đồng, trên đường đi du lịch bằng xe khách, ông X bị tử vong do xe khách bị lật đổ (rủi ro được bảo hiểm). Trong trường hợp này, trách nhiệm trả tiền theo các HĐBH sinh mạng cá nhân, bảo hiểm khách du lịch và bảo hiểm tai nạn hành khách cho người thụ hưởng là không phụ thuộc vào nhau.

Vấn đề này lẽ ra phải được qui định trong Luật KDBH, song trên thực tế do bản chất của đối tượng bảo hiểm và việc áp dụng nguyên tắc khoán (khoản tiền mà người bảo hiểm thanh toán không phải là để bồi thường thiệt hại, đó là việc thực hiện những cam kết để đổi lấy phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm), nên mặc nhiên được thừa nhận.

Comments are closed.