Câu hỏi 320: Nguyên tắc chủ yếu chủ phối việc trả tiền bảo hiểm trong

Câu hỏi 320: Nguyên tắc chủ yếu chi phối việc trả tiền bảo hiểm trong bảo hiểm con người là gì. Nguyên tắc này được biểu hiện cụ thể như thế nào?

Trả lời

Việc trả tiền bảo hiểm trong hầu hết các nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ bị chi phối bởi nguyên tắc khoán. Theo nguyên tắc này, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, người bảo hiểm căn cứ vào số tiền bảo hiểm của hợp đồng đã ký kết và các quy định đã thỏa thuận trong hợp đồng để trả tiền bảo hiểm. Khoản tiền này không nhằm mục đích bồi thường thiệt hại mà chỉ mang tính chất thực hiện cam kết của hợp đồng theo mức khoán đã quy định.

Khi áp dụng nguyên tắc khoán

– Nếu người được bảo hiểm tử vong do tai nạn, ốm đau, bệnh tật,…, người bảo hiểm trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

– Nếu người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn, người bảo hiểm trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật (Phụ lục 3).

– Nếu người được bảo hiểm nằm viện do ốm đau, bệnh tật,… hoặc do tai nạn, người bảo hiểm trả mỗi ngày nằm viện theo một tỷ lệ nào đó đối với số tiền bảo hiểm.

– Nếu người được bảo hiểm phải phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật,… hoặc do tai nạn, người bảo hiểm trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật (Phụ lục 3).

Việc áp dụng nguyên tắc khoán kéo theo hệ quả là vấn đề bảo hiểm trùng không  được đề cập và không áp dụng nguyên tắc thế quyền trong bảo hiểm con người phi nhân thọ.

Comments are closed.