Câu hỏi 318: DNBH có can thiệp trực tiếp vào việc khắc phục hậu quả

Câu hỏi 318: DNBH có can thiệp trực tiếp vào việc khắc phục hậu quả các rủi ro tác động đến con người không?

Trả lời:

Khi những sự kiện bảo hiểm xảy ra tác động đến người được bảo hiểm, DNBH không can thiệp một cách trực tiếp vào việc khắc phục hậu quả của chúng. Sự can thiệp của DNBH chính là việc thanh toán một khoản tiền theo quy định của HĐBH. Chẳng hạn, ông X là người được bảo hiểm của HĐBH tai nạn con người. Trong thời
hạn hiệu lực hợp đồng, ông X bị gẫy chân do tai nạn bất ngờ; sự can thiệp của DNBH
không phải là việc cứu chữa chân bị gẫy của ông X, công việc này thuộc về chuyên môn của các y, bác sỹ. Sự can thiệp của DNBH chính là việc thực hiện cam kết của hợp đồng chủ trả tiền bảo hiểm cho ông X nhằm khắc phục hậu quả về tài chính mà ông X gặp phải khi xảy ra tai nạn.

Comments are closed.