Câu hỏi 315: Bảo hiểm trách nhiệm của giám đốc và nhân viên có tác dụng gì đối với doanh nghiệp, tổ chức?

Câu hỏi 315: Bảo hiểm trách nhiệm của giám đốc và nhân viên có tác dụng gì đối với doanh nghiệp, tổ chức?

Trả lời:

Doanh nghiệp là một thực thể pháp lý có khả năng tham gia ký kết hợp đồng, sở hữu, chủếm hữu và định đoạt đối với tài sản, có thể  khiếu kiện hay bị kiện… , hoạt động của doanh nghiệp được tiến hành bởi các giám đốc, nhân viên… Những người trong ban giám đốc; các nhân viên đều có trách nhiệm, nhiệm vụ xác định. Như vậy, họ đều có khả năng phải chịu trách nhiệm trong trường hợp không làm tròn bổn phận của mình. Liên quan đến trách nhiệm này có 2 loại bảo hiểm, đó là:

–   HĐBH cho trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp: đền bù cho doanh nghiệp các chi phí pháp lý đã cam kết chủ trả hoặc có trách nhiệm chủ trả để bảo vệ các giám đốc và nhân viên doanh nghiệp khỏi cáo buộc không làm tròn nhiệm vụ.

–   HĐBH đối với giám đốc và nhân viên doanh nghiệp đền bù cho các giám đốc và nhân viên khoản tiền mà họ phải chủ trả vì không làm tròn nhiệm vụ ở cương vị được giao. Cả hai loại HĐBH này đều bồi thường trong trường hợp có hành vi sai sót của giám đốc hay nhân viên doanh nghiệp. Các HĐBH này chịu trách nhiệm đối với khoản tiền bồi thường trách nhiệm dân sự  của  người  được  bảo  hiểm và có thể chủ trả các chi phí pháp lý phát sinh trong các vụ kiện hình sự.

Comments are closed.