Câu hỏi 306: Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cho người lao động? Có sự khác nhau giữa bảo hiểm bồi thường cho người lao động và bảo hiểm trách nhiệm của người chủ sử dụng lao động đối với ngư ời lao động? Phân biệt bảo hiểm trách

Câu hỏi 306:   Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cho người lao động? Có sự khác nhau giữa bảo hiểm bồi thường cho người lao động và bảo hiểm trách nhiệm của người chủ sử dụng lao động đối với ngư ời lao động? Phân biệt bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cho người lao động và bảo hiểm tai nạn cho người lao động?

Trả lời:

–     DNBH có trách nhiệm bồi thường cho người lao động thực chất là loại bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ sử dụng lao động đối với người lao động làm thuê. Người chủ sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường theo pháp luật lao động, hợp đồng lao động của người sử dụng lao động phát sinh khi người lao động bị chết, ốm      đau, thương tật tạm thời, thương tật vĩnh viễn do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động  

Trách nhiệm của người sử dụng lao động thường bao gồm: trang trải toàn bộ chủ phí y tế liên quan đến việc cấp cứu, điều trị; bồi thường một khoản tiền tối thiểu tính theo lương cho một khoảng thời gian nhất định trong trường hợp người lao động bị chết hoặc bị suy giảm khả năng lao động do hậu quả của tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp..

 –  Người sử dụng lao động có thể tham gia bảo hiểm cho phần trách nhiệm theo luật định hoặc theo hợp đồng với người lao động. Dạng HĐBH này còn được gọi là đơn bảo hiểm bồi thường cho người lao động. Theo HĐBH này, trong phạm vi giới hạn trách nhiệm, DNBH sẽ bồi thường cho người sử dụng lao động những khoản tiền mà người đó có trách nhiệm bồi thường cho người lao động theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận của hợp đồng lao động. Như vậy người được bảo hiểm là người chủ sử dụng lao động còn người lao động bị tổn hại do tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp là bên thứ ba.

–  Bảo hiểm tai nạn thân thể đối với người lao động người được bảo hiểm là bản thân người lao động. DNBH sẽ trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm hoặc người được hưởng quyền lợi bảo hiểm khi người lao động gặp tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm của HĐBH. (có thể chỉ là tai nạn trong khi lao động hoặc mở rộng gồm cả các tai nạn khác). Trong xây dựng, lắp đặt thì người tham gia và được bảo hiểm của HĐBH trách nhiệm bồi thường cho người lao động là các doanh nghiệp xây dựng còn người được bảo hiểm của HĐBH tai nạn là bản thân người lao động.

– Trường hợp tai nạn của người lao động thuộc phạm vi bảo hiểm của cả 2 loại: Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cho người lao động và Bảo hiểm tai nạn thân thể của người lao động. Trong trường hợp này, việc bồi thường của HĐBH trách nhiệm bồi thường của người sử dụng lao động và trả tiền bảo hiểm của hợp đồng tai nạn hoàn toàn độc lập với nhau. Về phía người lao động bị tai nạn có quyền nhận được số tiền trả bảo hiểm của HĐBH tai nạn và tiền bồi thường theo luật định của người sử dụng lao động.

Comments are closed.