Câu hỏi 301: Căn cứ tính phí bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng?

Câu hỏi 301:  Căn cứ tính phí bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng?

Trả lời

 

Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí (%) x tổng doanh thu phí dịch vụ theo dự án hoặc theo năm

 

Tỷ lệ phí phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

 

a)  Trường hợp bảo hiểm theo dự án:

 

Loại công trình Loại công việc được bảo hiểm (chỉ công việc thiết kế; chỉ công việc giám sát; cả công việc thiết kế và giám sát; các hoạt động khác: tư vấn và / khảo sát công trình)

 

Giới hạn trách nhiệm bồi thường của bảo hiểm

 

Mức khấu trừ

 

Các điều khoản bổ sung

 

b) Trường hợp bảo hiểm theo năm:

 

Số lượng cán bộ quản lý và chuyên gia kỹ thuật của tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng bảo hiểm

 

Loại công trình

 

Loại công việc được bảo hiểm (chỉ công việc thiết kế; chỉ công việc giám sát; tư vấn và / khảo sát công trình)

 

Giới hạn  trách nhiệm bồi thường của bảo hiểm

 

Mức khấu trừ

 

Các điều khoản bổ sung
Lịch sử tổn thất

Comments are closed.