Câu hỏi 3. Sự hợp tác và cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm được Luật …

Câu h?i 3. S? h?p tác và c?nh tranh trong kinh doanh b?o hi?m ???c Lu?t quy ??nh nh? th? nào nh?m ??m b?o quy?n l?i h?p pháp c?a khách hàng?

Trả lời:

 Điều 10 Luật Kinh doanh Bảo hiểm quy định nghiêm cấm cạnh tranh bất hợp pháp gây tổn hại lợi ích khách hàng:

“- Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hợp tác và cạnh tranh hợp pháp trong kinh doanh bảo hiểm. Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

 

a) Thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động, điều kiện bảo hiểm làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;

 

b) Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác;

 

c) Khuyến mại bất hợp pháp;

 

d) Các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp khác”.

Comments are closed.