Câu hỏi 298: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng bồi thường những thiệt hại nào ?

Câu hỏi 298: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng bồi thường những thiệt hại nào ?

Trả lời:

 

Bảo hiểm bồi thường những khoản sau :

 

Số tiền mà người được bảo hiểm (tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng) có trách nhiệm  thanh toán đối với các khiếu nại được lập chống lại người được bảo hiểm  trong thời hạn   ghi trong phụ lục là hậu quả trực tiếp của các hành động bất cẩn, sai sót hoặc thiếu sót khi người được bảo hiểm hoặc người làm thuê cho họ thực hiện các công việc chuyên môn được xác định trong Phụ lục hợp đồng bảo hiểm.

 

Các chi phí và phí tổn phát sinh được người bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản nhằm bào chữa và/hoặc giải quyết khiếu nại.

 

Số tiền bồi thường của bảo hiểm được xác định theo các khoản trên và giới hạn bồi thường cho mỗi khiếu nại. Giới hạn bồi thường – mức trách nhiệm gộp cho tất cả các khiếu nại của bên thứ ba chống lại người được bảo hiểm trong một thời hạn bảo hiểm, bao gồm cả phí tổn và chi phí bào chữa do người được bảo hiểm chấp thuận mà DNBH có thể phải trả.

 

Trường hợp khiếu nại hàng loạt: hai hay nhiều khiếu nại phát sinh từ một hành vi bất cẩn (ví dụ từ cùng một lỗi tính toán, lỗi họach định hoặc giám sát). Bất kể số người bị thiệt hại, tất cả các khiếu nại này được coi là một khiếu nại và ngày xảy ra tổn thất là ngày mà khiếu nại đầu tiên trong một loạt khiếu nại được phát ra bằng văn bản chống lại người được bảo hiểm.

Comments are closed.