Câu hỏi 297: Đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng? Có sự khác biệt với loại sản phẩm bảo hiểm bồi thường trách nhiệm nghề nghiệp của kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn?

Câu hỏi 297: Đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng? Có sự khác biệt với loại sản phẩm bảo hiểm bồi thường trách nhiệm nghề nghiệp của kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn?

Trả lời:

 

a)  Đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm bồi thường của người được bảo hiểm (tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng) phát sinh từ những lỗi, thiếu sót, bất cẩn của người được bảo hiểm hoặc nhân viên của người được bảo hiểm trong khi thực hiện những công việc chuyên môn của mình, chẳng hạn: khảo sátước tính không đủ lượng bê
tông cần thiết; kiến trúc công trình xây dựng không đáp ứng được các yêu cầu chức năng…

 

Bảo hiểm này bồi thường cho người được bảo hiểm những thiệt hại mà doanh nghiệp tư vấn đầu tư, xây dựng có trách nhiệm phải bồi thường cho chủ đầu tư phát sinh từ những sai sót hay bất cẩn có thể mắc phải trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn. Ngoài ra các thiệt hại về người hoặc về tài sản của các bên thứ ba mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường phát sinh từ những sai sót hay bất cẩn cũng có thể được kết hợp bảo hiểm ở loại hình này nếu người được bảo hiểm yêu cầu.

 

Các công việc chuyên môn phải được xác định cụ thể trong phụ lục HĐBH. Nói chung, loại bảo hiểm này bảo hiểm cho các công việc cơ bản sau:

 

– Thiết kế: Thiết kế kỹ thuật, thuyết minh, tổng dự toán công trình

 

Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chủ tiết

 

Giám sát tác giả

 

–   Tư vấn, giám sát, lập báo cáo tiền khả thi: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Lập báo cáo đầu tư

 

Thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế kỹ thuật: thẩm định tổng dự toán (trường hợp thuê các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện các công việc này)

 

Lập hồ sơ mời thầu xây lắp và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp

 

Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị.

 

Giám sát thi công xây dựng.

Giám sát lắp đặt thiết bị.

 

b) Về cơ bản, nếu xét về đối tượng bảo hiểm, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư hoặc kỹ sư tư vấn là một loại bảo hiểm. Thực tế, với các DNBH khác nhau, sản phẩm bảo hiểm cùng loại nghiệp vụ bảo hiểm có thể không chỉ khác nhau về tên gọi mà có thể khác nhau ở những điều khoản khác của HĐBH.

Comments are closed.