Câu hỏi 285: Hồ sơ yêu cầu bồi thường trong bảo hiểm bắt buộc TNDS của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy, dễ nổ trên đường thủy nội địa bao gồm những loại giấy tờ tài liệu nào?

Câu h?i 285: H? s? yêu c?u b?i th??ng trong b?o hi?m b?t bu?c TNDS c?a ng??i kinh doanh v?n t?i hành khách, hàng hóa d? cháy, d? n? trên ???ng th?y n?i ??a bao g?m nh?ng lo?i gi?y t? tài li?u nào?

Trả lời:

 

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm các loại sau:

 

Yêu cầu bồi thường theo mẫu

 

Giấy chứng nhận bảo hiểm

 

Giấy đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật thủy nội địa

 

Giấy phép vận tải hành khách, vé hành khách, danh sách hành khách (nếu có) trong trường hợp bảo hiểm TNDS của người kinh doanh vận tải hành khách   Giấy phép kinh doanh vân tải hàng hóa dễ cháy và dễ nổ

 

Bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên (tùy vào từng trường hợp cụ thể)

 

Báo cáo tai nạn hoặc tổn thất và/hoặc

 

Kháng nghị hàng hải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra tai nạn hoặc bến, cảng đầu tiên (nếu tai nạn xảy ra khi phương tiện đang trên hành trình)

 

Biên bản giám định của DNBH hoặc người được DNBH ủy quyền

 

Biên bản tai nạn do chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giao thông đường thủy hoặc công an lập theo các quy định về giao thông đường thủy nội địa

 

Các giấy tờ chứng minh thiệt hại về người như giấy chứng thương của nạn nhân, giấy ra viện, phiếu mổ và các giấy tờ liên quan đến các chi phí chăm sóc cứu chữa, giấy chứng tử của nạn nhân, các chứng từ điều trị, chi phí mai táng, khiếu nại và thỏa thuận bồi thường cho người thứ ba liên quan đến những chi phí đòi bồi thường

 

Các giấy tờ chứng minh thiệt hại của tài sản như hóa đơn sữa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn, các hóa đơn chứng từ chứng minh các chi phí cần thiết mà người được bảo hiểm đã chủ ra để hạn chế tổn thất hay để thực hiện chỉ dẫn của DNBH

 

Những chứng từ, tài liệu khác như trích lục số hành trình, nhật ký máy, nhật ký thời tiết hay các giấy tờ khác của phương tiện được bảo hiểm (tùy vào từng trường hợp cụ thể)

Comments are closed.