Câu hỏi 281: Chủ tàu đã tham gia bảo hiểm P and I phải làm gì khi xảy ra sự cố ?

Câu hỏi 281: Chủ tàu đã tham gia bảo hiểm P and I phải làm gì khi xảy ra sự cố ?

         Trả lời:

 

Khi xảy ra các tai nạn, sự cố hay khiếu nại có liên quan đến tàu được bảo hiểm, thì trong vòng 72 giờ (trừ các ngày lễ, tết) kể từ khi phát sinh các tai nạn, sự cố hay khiếu nại nêu trên người được bảo hiểm phải bằng mọi cách thông báo ngay cho người bảo hiểm mọi thông tin về sự cố thu thập và gửi cho DNBH hồ sơ gồm các chứng từ sau:

 

Giấy chứng nhận bảo hiểm P & I và giấy sửa đổi bổ sung (nếu có)

 

Biên bản giám định trước khi nhận bảo hiểm (pre-entry survey) nếu có, biên bản giám định trước khi xếp hàng lên tàu (preloading survey) nếu có; biên bản giám định điều kiện nếu có (condition survey) và biên bản giám định tiếp theo nếu có (follow-up survey)

 

Các giấy tờ đăng kiểm, giấp phép của tàu

 

Bằng cấp của thuyền trưởng, máy trưởng

 

Kháng nghị hàng hải (có xác nhận của cơ quan cơ thẩm quyền nơi tàu xảy ra tai nạn hoặc cảng đến đầu tiên nếu sự cố xảy ra khi tàu đang ở ngoài khơi).

 

Trích sao đầy đủ và chủ tiết Nhật ký hàng hải, Nhật ký máy, Nhật ký vô tuyến điện, Thông báo thời tiết … Thông báo sự cố của chủ tàu, người thuê tàu

 

Biên bản giám định sự cố; các chứng từ hóa đơn liên quan đến việc khắc phụcsự cố

 

Yêu cầu bồi thường của bên thứ ba gửi người được bảo hiểm

 

Các chứng từ chuyển trả tiền của chủ tàu nếu chủ tàu buộc phải trả tiền trong trường hợp khẩn cấp

 

Giấy yêu cầu bồi thường

 

Các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của người thứ ba (trường hợp tổn thất có liên quan đến người thứ ba), hoặc các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu của người bảo hiểm.

 

Các chứng từ cần thiết khác (tùy vào từng trường hợp cụ thể: hậu quả là tổn thất hàng hóa; thương tật cá nhân; trách nhiệm đâm va; ô nhiễm, tổn thất chung…)

 

Sau 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khiếu nại, nếu người bảo hiểm không có yêu cầu gì thêm thì hồ sơ khiếu nại được coi là đầy đủ và hợp lệ

Comments are closed.