Câu hỏi 28. Bảo hiểm nhân thọ bao gồm các loại nghiệp vụ gì?

Câu hỏi 28. Bảo hiểm nhân thọ bao gồm các loại nghiệp vụ gì?

Trả lời:

 

Bảo hiểm có rất nhiều sản phẩm khác nhau, được phân chia thành 5 nhóm nghiệp vụ chính.

 

Tại Nghị định 45 Điều 4 quy định chi tiết về sản phẩm nghiệp vụ nhân thọ như sau: 

 

“1. Bảo hiểm nhân thọ gồm các nghiệp vụ quy định tại khoản 1. Điều 7 của Luật  Kinh doanh bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ bao gồm:

 

a) Bảo hiểm trọn đời;

 

b) Bảo hiểm sinh kỳ;

 

c) Bảo hiểm tử kỳ;

 

d) Bảo hiểm hỗn hợp;

 

và nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư.

 

2. Bộ Tài chính quy định danh mục chi tiết các sản phẩm bảo hiểm thuộc các nghiệp vụ bảo hiểm được quy định tại Điều 7 của Luật  Kinh doanh bảo hiểm.

 

3. Các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được kinh doanh các loại sản phẩm bảo hiểm thuộc các nghiệp vụ bảo hiểm quy định trong Giấy phép thành lập và hoạt động và phải đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực tài chính, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

Comments are closed.