Câu hỏi 277: Trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển được xác định dựa trên các căn cứ pháp lý nào?

Câu hỏi 277: Trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển được xác định dựa trên các căn cứ pháp lý nào?

Trả lời:

 

Hoạt động tàu biển thuộc lĩnh vực hàng hải quốc tế nên bên cạnh những nguồn luật quốc gia, các căn cứ pháp lý cho việc xác định TNDS còn có các nguồn luật quốc tế: công ước, nghị định thư, hiệp định…Các quy định về các loại TNDS (TNDS đối với hàng hóa, hành khách chuyên chở; thuyền bộ và người thứ ba khác trong các tai nạn đâm va, ô nhiễm dầu…) rất đa dạng. Các quy định đã một mặt quy kết các trách nhiệm mà chủ tàu phải gánh chịu mặt khác cho phép chủ tàu được giới hạn trách nhiệm bồi thường tính theo những căn cứ nhất định.

 

▪ Ví dụ: Các quy định đáng chú ý trong Bộ luật hàng hải Việt nam về những loại TNDS cơ bản của chủ tàu :

 

Đối với thuyền bộ: Chương II , mục 8,   điều 48 , điều 58;

 

Đối với hàng hóa chuyên chở: Chương V,mục 2,điều 75; điều 77;điều 78; điều 79; điều 80

 

Đối với hành khách: Chương VI, điều 126 ; điều 130 ; điều 122 ;

 

Đối với xác tàu, tài sản chìm đắm : Chương XII, điều 198 ; điều 200 ;

 

Đối với tai nạn đâm va: Chương XIII, điều 208, điều 209 ;

Đối với đóng góp tổn thất chung: Chương XIV, điều 213, điều 214;

 

Về giới hạn trách nhiệm dân sự: Chương XV

 

Các nguồn luật quốc tế điều chỉnh quan hệ TNDS của chủ tàu như là: Công ước Brusell 1924 ; Nghị định thư sửa đổi công ước Brussell – Visby Rules 1968 ; Quy tắc Hamburg 1978…

Comments are closed.