Câu hỏi 275: Cách tính số tiền bồi thường của bảo hiểm trong bảo hiểm TNDS chủ xe đối với hàng hóa ?

Câu hỏi 275: Cách tính số tiền bồi thường của bảo hiểm trong bảo hiểm TNDS chủ xe đối với hàng hóa ?

Trả lời:

 

Về nguyên tắc, số tiền bồi thường của bảo hiểm được xác định theo các bước như sau:

 

Tính giá trị thiệt hại vật chất của hàng hóa

 

Xác định thiệt hại theo chủ phí sữa chữa, khôi phục hàng hóa Xác định thiệt hại theo mức giảm giá trị thương mại của hàng hoá. Cần chú ý không tính giảm giá trị thương mại của hàng hoá sau khi sữa chữa, phục hồi; thiệt hại do giảm lợi nhuận, mất thị trường, chậm trễ giao hàng (những thiệt hại có tính hậu quả gián tiếp)

 

Tính trách nhiệm bồi thường của chủ xe = giá trị thiệt hại của hàng  x  tỷ lệ lỗi của chủ xe trong tai nạn

 

Tính số tiền bồi thường của DNBH

 

Xác định thiệt hại thực tế thuộc phạm vi bảo hiểm: trách nhiệm bồi thường của chủ xe cộng các chủ phí cần thiết, hợp lý khác cho việc ngăn ngừa, hạn chế tổn thất mà chủ xe được DNBH chấp nhận bồi thường

 

So sánh với mức trách nhiệm mà chủ xe đã tham gia bảo hiểm

 

+ Trường hợp thiệt hại thực tế thuộc phạm vi bảo hiểm < mức trách nhiệm, DNBH bồi thường bằng thiệt hại thực tế của chủ xe

 

+ Trường hợp thiệt hại thực tế thuộc phạm vi bảo hiểm  ≥ mức trách nhiệm,DNBH bồi thường bằng mức trách nhiệm

Comments are closed.