Câu hỏi 270: Căn cứ pháp lý cho việc xác định TNDS của chủ xe đối với hàng hóa chuyên chở trên xe?

Câu hỏi 270: Căn cứ pháp lý cho việc xác định TNDS của chủ xe đối với hàng hóa chuyên chở trên xe?

Trả lời:

 

TNDS của chủ xe đối với hàng hóa được chuyên chở trên xe là một loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hợp đồng – hợp đồng vận chuyển hàng hóa giữa chủ xe và chủ hàng. Chủ xe có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại của hàng hóa chuyên chở theo các quy định về quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên trong hợp đồng vận chuyển – khi chủ xe không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nghĩa vụ dân sự và vì thế đã gây thiệt hại cho hàng hóa.

 

TNDS của chủ xe đối với hàng hóa được chuyên chở trên xe là một loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hợp đồng. Tuy nhiên, bên cạnh các thỏa thuận riêng giữa chủ xe và chủ hàng, việc quy kết trách nhiệm bồi thường được chiểu theo các quy định chung của pháp luật Việt Nam. Pháp luật đặt ra những khuôn khổ nhằm đảm bảo sự bình đẳng của các bên tham gia vận tải (các quyền và nghĩa vụ cơ bản). Theo điều 546, mục 8, luật dân sự CHXHCN Việt Nam: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định:

 

Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất mát hoặc hư hỏng, trừ trường hợp theo thỏa thuận bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trông coi tài sản trên đường vận chuyển

 

Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

 

Trong trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất mát, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

 

Trong Thể lệ vận chuyển hàng hóa bằng ô tô ban hành kèm theo Quyết định số 1690/QĐ – VT ngày 15/09/1990 có quy định:

 

Trong quá trình vận chuyển trên đường, nếu không có người áp tải hàng thì bên vận tải chịu trách nhiệm bảo quản hàng hóa và bồi thường thiệt hại cho bên có hàng nếu bị mất mát hư hỏng.

 

Bên vận tải không chịu trách nhiệm bồi thường những trường hợp hàng hóa bị mất mát hư hỏng vì những nguyên nhân sau đây:

 

Tai nạn không thể phòng ngừa hay khắc phục được

 

Còn nguyên dấu xi chì, đối cặp mà hàng bên trong bị thiếu, hỏng hoặc sai thể loại quy cách

 

Hàng bị biến chất do đặc điểm lý hóa tự nhiên

 

Hàng bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ hoặc bị hư hỏng do thời gian kiểm soát kéo dài

 

Hàng bị cháy không do lỗi của bên vận tải Hàng bị dịch hoặc kiểm dịch

 

Sai ký mã hiệu

Comments are closed.