Câu hỏi 27. Tại sao khách hàng phải mua bảo hiểm đối với một số loại bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm bắt buộc được áp dụng trong trường hợp nào?

Câu hỏi 27.   Tại sao khách hàng phải mua bảo hiểm đối với một số loại bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm bắt buộc được áp dụng trong trường hợp nào?

Trả lời:

Điều 8 Luật KDBH quy định:

 

“1. Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp Luật  quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện.

 

Bảo hiểm bắt buộc chỉ áp dụng đối với một số loại bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội.

Điều 5 NĐ 45 quy định:

“1. Doanh nghiệp bảo hiểm được kinh doanh bảo hiểm bắt buộc không được từ chối bán bảo hiểm bắt buộc.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng thực hiện bảo hiểm bắt buộc có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm bắt buộc.”

Việc mua bảo hiểm bắt buộc được quy định theo pháp Luật  hiện hành, là công dân chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp Luật . Đồng thời mua bảo hiểm bắt buộc chúng ta góp phần bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội.

Comments are closed.