Câu hỏi 265: Trường hợp hàng hóa, tài sản chuyên chở trên xe rơi xuống gây thiệt hại cho bên thứ ba khi xe đang chạy; tai nạn gây thiệt hại cho người thứ ba do lỗi của hành khách (ví dụ: mở cửa xe đột ngột, không quan sát) thì bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ

Câu h?i 265: Tr??ng h?p hàng hóa, tài s?n chuyên ch? trên xe r?i xu?ng gây thi?t h?i cho bên th? ba khi xe ?ang ch?y; tai n?n gây thi?t h?i cho ng??i th? ba do l?i c?a hành khách (ví d?: m? c?a xe ??t ng?t, không quan sát) thì  b?o hi?m TNDS c?a ch? xe c? gi?i ??i v?i ng??i th? ba có b?i th? ?ng không?

Trả lời:

 

–   Hàng hóa, tài sản rơi xuống khi xe đang vận hành bình thường thông thường là do lỗi của người chất xếp, chằng buộc hàng hóa, tài sản và rủi ro đó tuy xảy ra trong quá trình sử dụng xe nhưng không có nguyên nhân từ bản thân hoạt động của xe nên bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe không chịu trách nhiệm.

 

–   Đối với trường hợp hành khách có lỗi hoàn toàn trong thiệt hại của bên thứ ba thì ở nhiều nước khác trách nhiệm này có thể được bảo hiểm bằng loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự khác, có nghĩa là bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với ngư ời thứ ba không có trách nhiệm bồi thường.

Comments are closed.