Câu hỏi 262: Phí bảo hiểm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được tính như thế nào?

Câu hỏi 262:  Phí bảo hiểm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được tính như thế nào?

Trả lời:

 

Nói chung: phí bảo hiểm được tính theo biểu phí bảo hiểm. Biểu phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm các mức phí bảo hiểm phân biệt nhiều tiêu thức cơ bản sau:

 

Loại xe

 

Loại mức trách nhiệm

Thời hạn bảo hiểm

 

Riêng với bảo hiểm bắt buộc TNDS và chủ xe chỉ tham gia bảo hiểm ở mức trách nhiệm bắt buộc tối thiểu, phí bảo hiểm quy định như sau:   

Số TT Loại xe Phí bảo hiểm năm (đồng)
I Mô tô 2 bánh  
1 Từ 50 cc trở xuống 50.000
2 Trên 50 cc 55.000
II Xe lam, mô tô ba bánh, xích lô máy, xe lôi 210.000
III Xe ô tô không kinh doanh vận tải  
1 Loại xe dưới 6 chỗ ngồi 300.000
2 Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi 600.000
3 Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi 960.000
4 Loại xe trên 24 chỗ ngồi 1.380.000
5 Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup) 705.000
IV Xe ô tô kinh doanh vận tải  
A Xe ô tô chở người  
1 Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký 525.000
2 6 chỗ ngồi theo đăng ký 645.000
3 7 chỗ ngồi theo đăng ký 750.000
4 8 chỗ ngồi theo đăng ký 870.000
5 9 chỗ ngồi theo đăng ký 975.000
6 10 chỗ ngồi theo đăng ký 1.095.000
7 11 chỗ ngồi theo đăng ký 1.200.000
8 12 chỗ ngồi theo đăng ký 1.320.000
9 13 chỗ ngồi theo đăng ký 1.425.000
10 14 chỗ ngồi theo đăng ký 1.545.000
11 15 chỗ ngồi theo đăng ký 1.665.000
12 16 chỗ ngồi theo đăng ký 1.770.000
13 17 chỗ ngồi theo đăng ký 1.890.000
14 18 chỗ ngồi theo đăng ký 1.995.000
15 19 chỗ ngồi theo đăng ký 2.115.000
16 20 chỗ ngồi theo đăng ký 2.220.000
17 21 chỗ ngồi theo đăng ký 2.340.000
18 22 chỗ ngồi theo đăng ký 2.445.000
19 23 chỗ ngồi theo đăng ký 2.565.000
20 24 chỗ ngồi theo đăng ký 2.685.000
21 25 chỗ ngồi theo đăng ký 2.790.000
22 Trên 25 chỗ ngồi 2.790.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi – 25 chỗ)
B Xe ô tô chở hàng (xe tải)  
1 Dưới 3 tấn 570.000
2 Từ 3 đến 8 tấn 1.110.000
3 Từ 8 đến 15 tấn 1.530.000
4 Trên 15 tấn 1.950.000
  ( Phí bảo hiểm trên đây chưa bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng)

    

 

Comments are closed.