Câu hỏi 260: Thời hạn yêu cầu, thanh toán và khiếu nại bồi thường trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được quy định như thế nào ?

Câu hỏi 260:   Thời hạn yêu cầu, thanh toán và khiếu nại bồi thường trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới   được quy định như thế nào ?

Trả lời:

 

Quy tắc bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới  quyđịnh:

 

Thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới: một (01) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

 

Thời hạn thanh toán bồi thường của DNBH: mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường đầy đủ và hợp lệ và không quá ba mươi (30) ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

 

Trường hợp từ chối bồi thường, DNBH phải thông báo bằng văn bản cho chủ xe cơ giới biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

 

Thời hiệu khởi kiện về việc bồi thường bảo hiểm: ba (03) năm kể từ ngày DNBH thanh toán bồi thường hoặc từ chối bồi thường. Quá thời hạn trên mọi khiếu nại không còn giá trị. Trường hợp bên thứ ba hoặc hành khách vận chuyển theo hợp đồng bị thiệt hại về người và tài sản do xe cơ giới đã tham gia bảo hiểm gây ra khiếu nại trực tiếp đòi DNBH đó bồi thường, DNBH có trách nhiệm liên hệ với chủ xe cơ giới để giải quyết bồi thường theo đúng các quy định.

 

Tuy nhiên, nếu DNBH chưa kịp thời thu thập được tài liệu do phía cơ quan Công an cung cấp thì DNBH phải có thông báo cho người yêu cầu bồi thường biết khó khăn để kéo dài thêm thời hạn giải quyết bồi thường

Comments are closed.