Câu hỏi 258: Loại trừ bảo hiểm trong Bảo hiểm bắt buộc TNDS Chủ xe cơ giới bao gồm những trường hợp nào? hành động cố ý gây thiệt hại là gi?

Câu h?i 258: Lo?i tr? b?o hi?m trong B?o hi?m b?t bu?c TNDS Ch? xe c? gi?i bao g?m nh?ng tr??ng h?p nào?   hành ??ng c? ý gây thi?t h?i là gi?

Trả lời:

 

– DNBH không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra trong các trường hợp sau: 
           

Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe và/hoặc lái xe, hoặc của người bị thiệt hại; 
           

Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe và/hoặc lái xe cơ giới;

 

Lái xe không có giấy phép lái xe hợp lệ đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe;

 

Thiệt hại có tính chất gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại;

 

Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn;

Chiến tranh và các nguyên nhân tương tự như chiến tranh;

 

Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

 

–   Hành động cố ý gây thiệt hại: là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc không mong muốn, nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra.  

Comments are closed.