Câu hỏi 255: Trách nhiệm của DNBH khi bán bảo hiểm bắt buộc TNDS Chủ xe cơ giớ

Câu hỏi 255: Trách nhiệm của DNBH khi bán bảo hiểm bắt buộc TNDS Chủ xe cơ giới ?

Trả lời:

 

Trách nhiệm của DNBH gồm có:

 

Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để chủ xe cơ giới tham gia bảo hiểm.

 

Cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến HĐBH và giải thích rõ Quy tắc bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho chủ xe cơ giới.

 

Khi xảy ra tai nạn, DNBH phải phối hợp chặt chẽ với chủ xe cơ giới và/hoặc lái xe cơ giới và các cơ quan chức năng ngay từ đầu để giải quyết tai nạn. Trường hợp cần thiết, DNBH phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.

 

DNBH có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương và các bên liên quan để thu thập các giấy tờ cần thiết có liên quan nhằm xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

 

Trong trường hợp xe gây tai nạn đã được bảo hiểm, chủ xe cơ giới chết, DNBH phải thay mặt chủ xe bồi thường trực tiếp cho bên thứ ba theo phạm vi và trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Quy tắc bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

 

Khi nhận hồ sơ bồi thường đầy đủ và hợp lệ, DNBH phải tiến hành giải quyết bồi thường trong thời hạn giải quyết bồi thường quy định trong quy tắc bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Comments are closed.