Câu hỏi 254: Chủ xe có quyền thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm khi tham gia

Câu hỏi 254: Chủ xe có quyền thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm khi tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc không ?

Trả lời:

 

Đối với các loại bảo hiểm bắt buộc, pháp luật về bảo hiểm có đưa ra một số quy định thống nhất đối với các điều khoản cơ bản của hợp đồng bảo hiểm như: mức trách nhiệm tối thiểu và mức phí tương ứng, các loại trừ bảo hiểm cơ bản…Bên cạnh các quy định thống nhất chung đó, các DNBH có thể đưa thêm các quy định riêng trong sản phẩm bảo hiểm của mình. Ví dụ:  các mức trách nhiệm bảo hiểm tự nguyện.

 

Như vậy, tính bắt buộc không đồng nghĩa với việc các chủ xe phải bắt buộc tham gia bảo hiểm tại một DNBH nhất định và chấp nhận tất cả các quy định mà DNBH đó đưa ra. Chủ xe   cần   xuất phát từ nhu cầu bảo hiểm của mình để thỏa thuận với DNBH đối với một số nội dung của hợp đồng bảo hiểm như là mua bảo hiểm với mức trách nhiệm cao hơn mức trách nhiệm bắt buộc và mức phí bảo hiểm tương ứng.

Comments are closed.