Câu hỏi 252: Hiệu lực của bảo hiểm TNDS …

Câu hỏi 252: Hiệu lực của bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đuợc bắt đầu từ lúc nào? Chủ xe cần làm gì khi muốn hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trước thời điểm kết thúc thời hạn bảo hiểm? Sẽ được hoàn phí bảo hiểm như thế nào?

Trả lời:

 

a) Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu và kết thúc theo quy định về thời hạn bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. Cụ thể:

 

Đối với những loại bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới bắt buộc, quy tắc quy định: thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là một (01) năm. Các loại khác tùy theo thỏa thuận của các bên.

 

Hiệu lực của bảo hiểm được bắt đầu khi DNBH đã cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe và chủ xe đã thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm theo quy định. Về nguyên tắc, DNBH chỉ cấp giấy chứng nhận bảo hiểm khi đã thu đầy đủ phí bảo hiểm, nếu chủ xe muốn nộp phí chậm hay trả phí theo một phương thức nào khác nhưng vẫn có giấy chứng nhận bảo hiểm và bắt đầu hiệu lực bảo hiểm khi chưa hoàn thành việc trả phí thì phải được DNBH chấp nhận và thỏa thuận bằng văn bản.

 

b) Trường hợp có yêu cầu hủy bỏ HĐBH, chủ xe cơ giới phải thông báo bằng văn bản cho DNBH trước mười lăm (15) ngày. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo huỷ bỏ, nếu DNBH không có ý kiến thì HĐBH mặc nhiên được hủy bỏ, DNBH phải hoàn lại cho chủ xe 80% phí bảo hiểm của thời gian hủy bỏ, trừ trường hợp trong thời hạn HĐBH đang có hiệu lực đã xảy ra sự kiện bảo hiểm liên quan đến chiếc xe yêu cầu hủy bỏ HĐBH, DNBH không phải hoàn phí bảo hiểm.

Comments are closed.