Câu hỏi 25. Việc thu chi tài chính của DNBH chịu sự hướng dẫn, giám sát, kiểm tra như thế nào để khách hàng có thể tin tưởng được các khoản thu và chi của doanh nghiệp bảo hiểm là hợp lý hợp lệ?

Câu h?i 25. Vi?c thu chi tài chính c?a DNBH ch?u s? h??ng d?n, giám sát, ki?m tra nh? th? nào ?? khách hàng có th? tin t??ng ???c các kho?n thu và chi c?a doanh nghi?p b?o hi?m là h?p lý h?p l??

Trả lời:

 

Điều 99 Luật KDBH quy định:

 

“1. Thu, chi tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thực hiện theo quy định của pháp Luật .

 

2. Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.”  

Comments are closed.