Câu hỏi 242: Trên thị trường bảo hiểm Việt nam hiện nay các DNBH đang cung cấp

Câu hỏi 242: Trên thị trường bảo hiểm Việt nam hiện nay các DNBH đang cung cấp những loại sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự nào?

Trả lời: 

 

Có nhiều loại sản phẩm TNDS, đó là:

 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với ngư ời thứ ba;

 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách;

 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển;

 

Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba của doanh nghiệp xây dựng;

 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự  của chủ tàu biển;

 

Bảo hiểm trách nhiệm trong bảo hiểm đóng tàu;

 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu thuyền khác (tàu ven biển, tàu sông, tàu cá..); 
           

 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hành khách, hàng hóa dễ cháy, dễ nổ trên đường thủy nội địa;

 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển tổng hợp;

 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không; 

 

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong các lĩnh vực như là t ư vấn pháp luật, tư  vấn tài chính, kiểm toán, tư vấn đầu tư, thiết kế xây dựng, cung cấp dịch vụ y tế, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm…;

 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ sử dụng lao động;

 

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm;

 

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng;

 

Bảo hiểm trách nhiệm giám đốc, nhân viên;

 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ vật nuôi.
….

Comments are closed.