Câu hỏi 239: Những loại trừ áp dụng trong Bảo hiểm trộm cắp?

Câu hỏi 239: Những loại trừ áp dụng trong Bảo hiểm trộm cắp?

Trả lời:

 

Bảo hiểm trộm cắp thường loại trừ các trường hợp sau đây:

 

1 – Người được bảo hiểm, người trong gia đình hoặc nhân viên của người được bảo hiểm thông đồng với kẻ trộm;  

 2 – Trộm cắp xảy ra ở nước ngoài;

 

3 – Những tài sản cần phải bảo hiểm đặc biệt (chẳng hạn những tài sản được bảo hiểm trên cơ sở mọi rủi ro);

 

4 – Tiền các loại (bởi vì tiền đã được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm tiền);

 

5 – Vật nuôi (trừ trường hợp có thoả thuận khác);

Comments are closed.