Câu hỏi 236: Phạm vi bảo hiểm trong bảo hiểm tiền được quy định như thế nào?

Câu hỏi 236: Phạm vi bảo hiểm trong bảo hiểm tiền được quy định như thế nào?

         Trả lời:

 

Phạm vi bảo hiểm trong các đơn bảo hiểm tiền bao gồm các tổn thất, mất mát hoặc thiệt hại xảy ra theo các trường hợp sau đây:

 

1 – Tổn thất, mất mát của tiền trong quá trình vận chuyển;

 

2 – Tổn thất, mất mát của tiền khi lượng tiền đó được gửi qua đường bưu điện (tiền mặt, trái phiếu, chứng khoán ngân hàng, séc, hoá đơn thanh toán…);

 

3 – Tổn thất mất mát khi tiền đang được giữ bởi người được bảo hiểm hoặc người đại diện hợp pháp của người được bảo hiểm;

 

4 – Tổn thất, mất mát khi tiền được để trong cơ sở kinh doanh của người được bảo hiểm, hoặc trong nhà riêng của người được bảo hiểm;

 

5 – Tổn thất, mất mát đối với tiền lưu giữ trong két an toàn của ngân hàng, kho bạc; 
           

6 – Tổn thất, mất mát của tiền để trong két của các cơ quan, tổ chức kinh tế – xã hội khác.

 

Ngoài ra, đối với các đơn bảo hiểm cụ thể, DNBH có thể mở rộng phạm vi bảo hiểm cho các thiệt hại liên quan tới tai nạn cá nhân cho những người vận chuyển tiền, bảo hiểm cho những thiệt hại đối với trang thiết bị, quần áo cho những người vận chuyển, bảo hiểm cho két đựng tiền, máy đóng dấu tem, séc…khi người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm thêm cho những điều khoản bổ sung này thì phải nộp thêm một khoản phí bảo hiểm nhất định.

Comments are closed.