Câu hỏi 234: Số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm gián đoạn kinh doanh thường được xác định như thế nào ?

Câu hỏi 234: Số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm gián đoạn kinh doanh thường được xác định như thế nào ?

Trả lời:

 

Phí bảo hiểm của bảo hiểm thiệt hại kinh doanh, về nguyên tắc cũng được tính dựa trên số tiền bảo hiểm và tỷ lệ phí bảo hiểm.

 

Để hiểu rõ nguyên lý tính phí bảo hiểm của nghiệp vụ này, chúng ta đi xem xét một tình huống cụ thể.

 

Ngày 01.01.2004, doanh nghiệp A quyết định ký kết HĐBH gián đoạn kinh doanh. Vào thời điểm ký kết hợp đồng, cả người bảo hiểm và doanh nghiệp tham gia bảo hiểm không thể biết được lợi nhuận ròng của năm tài chính 2004. Vì thế để xác định số tiền bảo hiểm, phải căn cứ vào lợi nhuận ròng của năm 2003. Bởi vì chưa xác định được số tiền bảo hiểm chính xác trong năm 2004, cho nên DNBH cũng chư a thể xác định được khoản tiền phí bảo hiểm cần phải nộp một cách chính xác khi ký kết hợp đồng.

 

Vào thời điểm ký kết hợp đồng, DNBH sẽ thu của người tham gia bảo hiểm một khoản phí tạm tính (phí ban đầu). Khoản tiền phí bảo hiểm này sẽ được xác định dựa theo lợi nhuận ròng và các chi phí cố định trong năm tài chính 2003. Phí tạm tính được xác định căn cứ theo số tiền bảo hiểm tạm tính khi ký kết hợp đồng (S 1) và tỷ lệ phí bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm (S 1) được xác định như sau:

 

S 1 = (LNR2003 + CPCĐ2003) x Hệ số tăng trưởng BQ x Thời hạn bồi thường (tháng)             12

 

Trong đó:

 

– LNR2003 là lợi nhuận ròng mà doanh nghiệp tham gia bảo hiểm đạt được trongnăm 2003.

 

 CPCĐ2003 là các chi phí cố định trong năm 2003 của doanh nghiệp   tham gia bảo hiểm.

 

Phí bảo hiểm tạm tính được xác định như sau:

 

P 1  =  S1  x  tỷ lệ phí bảo hiểm.

 

Khi niên độ kế toán 2004 kết thúc, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm sẽ xác định được chính xác lợi nhuận ròng và các chi phí cố định trong năm tức là xác định được chính xác số tiền bảo hiểm mới, khi đó giữa bên mua bảo hiểm và DNBH sẽ có sự điều chỉnh số phí bảo hiểm phải nộp cho phù hợp. Số tiền bảo hiểm mới này được xác định như sau:

 

S2 = (LNR2004 + CPCĐ2004) x Thời hạn bồi thường (tháng)                            12 

 

Trong đó:

 

– LNR2004 là lợi nhuận ròng mà doanh nghiệp tham gia bảo hiểm đạt được trongnăm 2004.

 

– CPCĐ2004 là các chi phí cố định trong năm 2004 của doanh nghiệp tham gia bảo hiểm.

 

Phí bảo hiểm sau khi đã có kết quả kinh doanh trong niên độ 2004 được tính như sau: P 2 =  S2 x Tỷ lệ phí bảo hiểm (khoản phí bảo hiểm này gọi là phí phải thu)

 

Trường hợp số phí phải thu lớn hơn phí tạm tính, bên mua bảo hiểm phải nộp thêm. Mức phí bảo hiểm phải nộp thêm gọi là mức phí bổ sung (P 3)

 

Phí bổ sung = Phí phải thu – Phí tạm tính. (P 3  =  P2 – P1)

 

Trường hợp số phí phải thu thấp hơn phí tạm tính, DNBH phải hoàn phí cho người mua bảo hiểm phần chênh lệch hoặc khấu trừ vào phần phí phải nộp năm sau.

Comments are closed.