Câu hỏi 230. Doanh thu phí bảo hiểm của các công ty bảo hiểm nhân thọ hiện nay là bao nhiêu? Công ty nào có doanh thu phí bảo hiểm lớn nhất?

Câu hỏi 230. Doanh thu phí bảo hiểm của các công ty bảo hiểm nhân thọ hiện nay là bao nhiêu? Công ty nào có doanh thu phí bảo hiểm lớn nhất?

Trả lời:

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế sau thời kỳ đổi mới, nhất là sau khi Chính phủ quyết định mở cửa thị trường bảo hiểm cách đây 10 năm, thị trường bảo hiểm nhân thọ đã có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ về qui mô như: tăng số lượng các công ty bảo hiểm, tăng doanh thu phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và số lượng hợp đồng bảo hiểm tăng, bình quân phí thu hàng năm của thị trường tăng từ 30% đến 40%/năm. Từ chỗ chỉ có Bảo Việt là doanh nghiệp duy nhất kinh doanh bảo hiểm nhân thọ thì đến nay toàn thị trường đã có 8 công ty bảo hiểm nhân thọ hoạt động, với doanh thu phí bảo hiểm gốc cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm.

Qui mô thị trường bảo hiểm ngày càng được mở rộng, thể hiện tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng nhanh qua các năm, năm 1999 doanh thu phí bảo hiểm mới chỉ đạt 485 tỷ thì năm 2001 đạt gần 2.786 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,56% GDP. Tốc độ tăng trưởng bảo hiểm nhân thọ giai đoạn 1996-2001 đạt 165%/năm.

Có thể thấy rõ qua bảng dưới đây:

Bảng 3.4: Doanh thu phí bảo hiểm gốc của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (Giai đoạn 2001- 2005)

Đơn vị: Tỷ đồng

TT Tên doanh nghiệp bảo hiểm Doanh thu phí bảo hiểm gốc
2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 Bảo Việt nhân thọ 1.507 2.157 2.606 3.043 3.063 3.099
2 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi 40 79 140 211 286 369
3 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 828 1.635 2.557 3.103 3.354 3.529
4 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Manulife 302 548 780 888 898 896
5 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam 106 224 356 463 522 518
6 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ ACE life 3 52
7 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prevoir Việt Nam 16
8 Tổng toàn thị trường 2.785 4.645 6.441 7.710 8.130 8.481

Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Ghi chú: (-) thể hiện các số liệu chưa được thống kê của các công ty BHNT mới được thành lập

Comments are closed.