Câu hỏi 229: Số tiền bồi thường của DNBH trong bảo hiểm xe cơ giới được xác định như thế nào?

Câu h?i 229: S? ti?n b?i th??ng c?a DNBH trong b?o hi?m xe c? gi?i ???c xác ??nh nh? th? nào?

Trả lời:

 

Việc xác định số tiền bồi thường của người bảo hiểm thường căn cứ vào hai yếu tố chủ yếu đó là: thiệt hại thực tế của người được bảo hiểm trong tai nạn, sự cố và các thỏa thuận trong HĐBH. Nếu thiệt hại thực tế của người được bảo hiểm xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm và trong thời hạn hiệu lực của HĐBH thì việc xác định số tiền bồi thường có thể chia thành các trường hợp sau:

 

1 – Trường hợp xe bị tổn thất toàn bộ do tai nạn, sự cố: số tiền bồi thường được xác định bằng số tiền bảo hiểm hoặc giới hạn trách nhiệm bảo hiểm (trường hợp xe tham gia bảo hiểm theo điều khoản bồi thường theo giới hạn trách nhiệm);

 

2 – Trường hợp xe bị tổn thất bộ phận: những chi phí sửa chữa, thay thế hợp lý sẽ được bồi thường như sau:

 

+ Số tiền bồi thường bằng toàn bộ chi phí sửa chữa thay thế hợp lý nếu xe tham gia bảo hiểm đúng giá trị và theo điều khoản bồi thường không khấu trừ khấu hao thay thế,

 

+ Số tiền bồi thường bằng toàn bộ chi phí sửa chữa thay thế hợp lý trừ khấu hao bộ phận thay thế nếu xe tham gia bảo hiểm đúng giá trị,

 

+ Số tiền bồi thường bằng toàn bộ chi phí sửa chữa thay thế hợp lý trong phạm vi giới hạn trách nhiệm bảo hiểm nếu xe tham gia bảo hiểm theo điều khoản bồi thường theo giới hạn trách nhiệm,

 

+ Số tiền bồi thường bằng toàn bộ chi phí sửa chữa thay thế hợp lý theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm, có tính đến khấu hao thay thế trong trường hợp xe tham gia bảo hiểm dưới giá trị,

 

+ Trường hợp xe tham gia bảo hiểm theo điều khoản bảo hiểm mất cắp bộ phận (đối với xe ô tô), chi phí thay thế bộ phận bị mất cắp được xét bồi thường khi nó lớn hơn mức khấu trừ quy định và số tiền bồi thường bằng chênh lệch giữa chi phí thay thế bộ phận bị mất cắp và mức khấu trừ đó,

 

3 – Trường hợp xe bị mất cắp toàn bộ: Số tiền bồi thường được xác định bằng số tiền bảo hiểm ghi trên HĐBH;

 

4 – Các chi phí cần thiết và hợp lý mà người được bảo hiểm đã chi ra khi phát sinh những tai nạn, sự cố thuộc phạm vi trách nhiệm của bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe đến nơi sửa chữa và chi phí giám định tổn thất được xét bồi thường tương tự như đối với trường hợp tổn thất bộ phận.

Comments are closed.