Câu hỏi 229. Hiện nay, có bao nhiêu công ty bảo hiểm nhân thọ đang chính thức hoạt động? Hãy cho biết một vài thông tin về các công ty bảo hiểm như: Vốn pháp định, năm thành lập, thời hạn hoạt động?

Câu hỏi 229. Hiện nay, có bao nhiêu công ty bảo hiểm nhân thọ đang chính thức hoạt động? Hãy cho biết một vài thông tin về các công ty bảo hiểm như: Vốn  pháp định, năm thành lập, thời hạn hoạt động?

Trả lời:

 

Sau hơn10 năm mở cửa và phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, tính đến nay đã có 7 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bao gồm 01 doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước đó là Bảo Việt Nhân thọ, 01 doanh nghiệp liên doanh đó là Bảo Minh- CMG (nay là Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi – Công ty 100% Vốn  nước ngoài của Nhật Bản), 5 doanh nghiệp 100% Vốn  đầu tư nước ngoài khác đó là các công ty bảo hiểm nhân thọ Manu Life, Prudential, AIA, ACE, Prevoir. Chi tiết xin xem bảng sau:

 

Bảng 3.3: Danh sách các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường bảo hiểm Việt Nam  

TT Tên doanh nghiệp bảo hiểm Năm thành lập Hình thức sở hữu Vốn điều lệ
1 Bảo Việt Nhân thọ Việt Nam 2004 Nhà nước 1.500 Tỷ đồng
2 Công ty TNHH Dai-ichi 1999 100% vốn nước ngoài 25 triệu USD
3 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 1999 100% vốn nước ngoài 75 triệu USD
4 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Manulife 1999 100% vốn nước ngoài 25 triệu USD
5 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam 2000 100% vốn nước ngoài 25 triệu USD
6 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ ACE life 2005 100% vốn nước ngoài 20 triệu USD
7 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prevoir Việt Nam 2005 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD

Nguồn: Vụ bảo hiểm – Bộ tài chính

Comments are closed.