Câu hỏi 228: Số tiền bảo hiểm của xe cơ giới được xác định như thế nào?

Câu h?i 228: S? ti?n b?o hi?m c?a xe c? gi?i ???c xác ??nh nh? th? nào?

         Trả lời:

 

Trên cơ sở xác định giá trị bảo hiểm của xe tham gia bảo hiểm, chủ xe và DNBH có thể thỏa thuận về số tiền bảo hiểm. Theo nhu cầu bảo hiểm của chủ xe, số tiền bảo hiểm có thể được xác định trong các trường hợp sau:

 

1 – Chủ xe có nhu cầu tham gia bảo hiểm đúng giá trị: trường hợp này số tiền bảo hiểm được xác định đúng bằng giá trị bảo hiểm của xe.

 

2 – Chủ xe có nhu cầu tự bảo hiểm một phần giá trị của xe: trường hợp này số tiền bảo hiểm được xác định căn cứ vào số tiền mà chủ xe muốn được bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm trong trường hợp này chỉ bằng một phần giá trị của xe (bảo hiểm dưới giá trị).

 

3 – Chủ xe có nhu cầu tham gia bảo hiểm một hoặc một số bộ phận của xe: trường hợp này số tiền bảo hiểm được xác định căn cứ vào giá trị bảo hiểm của xe và tỷ lệ giá trị bộ phận xe tham gia bảo hiểm. Ví dụ: giá trị bảo hiểm của xe là 500 triệu đồng, chủ xe chỉ có nhu cầu tham gia bảo hiểm bộ phận thân vỏ và tỷ lệ giá trị của bộ phận thân vỏ của xe này là 50% => số tiền bảo hiểm = 500 tr x 50% = 250 triệu đồng.

 

4 – Chủ xe có nhu cầu tham gia bảo hiểm theo điều khoản bảo hiểm bồi thường theo giới hạn trách nhiệm: Trường hợp này số tiền bảo hiểm được thỏa thuận căn cứ vào nhu cầu bảo hiểm của chủ xe.

Comments are closed.