Câu hỏi 228. Các cơ quan quản lý Nhà nước có những chính sách và biện pháp gì nhằm thúc đẩy thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam phát triển an toàn, lành mạnh?

Câu hỏi 228. Các cơ quan quản lý Nhà nước có những chính sách và biện pháp gì nhằm thúc đẩy thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam phát triển an toàn, lành mạnh?

Trả lời:

 Nhà nước thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng đảm bảo “tổ chức và vận hành an toàn, hiệu quả thị trường bảo hiểm”. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm được thành lập đủ mạnh để kiểm tra, giám sát theo kịp với sự phát triển của thị trường.

Bảo hiểm là ngành dịch vụ tài chính phức tạp đòi hỏi xây dựng hệ thống pháp Luật  hoàn chỉnh, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đủ mạnh, trình độ công nghệ quản lý, giám sát được hiện đại hoá, đội ngũ cán bộ quản lý có đủ tri thức và năng lực quản lý, việc kiểm soát thị trường được thực hiện theo Luật  một cách bình đẳng theo hướng không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

Xây dựng cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm có cơ cấu tổ chức, bộ máy hoàn chỉnh đủ mạnh với lực lượng cán bộ có đủ trình độ và năng lực quản lý, trình độ công nghệ quản lý hiện đại, bảo đảm tính hoạt động độc lập, có đủ thẩm quyền để thực hiện chức năng quản lý, quản lý nhà nước theo Luật , không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện phương thức quản lý theo các chỉ tiêu, hệ số tài chính để đánh giá chính xác tình hình hoạt động của doanh nghiệp, quy trình quản lý rõ ràng, minh bạch và bình đẳng, cơ chế quản lý linh hoạt để kịp thời đối phó với các diễn biến của thị trường bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả.

 

Kiện toàn tổ chức bộ máy của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam nhằm phối hợp chặt chẽ giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, tăng cường trao đổi thông tin, thể hiện là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm.

Bộ Tài chính đã đưa ra các qui trình kiểm tra tại chỗ, giám sát từ xa, sử dụng các chỉ tiêu giám sát, đánh giá doanh nghiệp bảo hiểm, đặt ra các yêu cầu cho chuyên viên tính phí bảo hiểm, các biện pháp chấn chỉnh hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại đến lợi ích của người tham gia bảo hiểm. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã đề ra các chính sách và giải pháp đối với thị trường bảo hiểm nói chung và thị trường bảo hiểm nhân thọ nói riêng đến năm 2010 với mục tiêu phát triển thị trường này thành một kênh huy động Vốn  dài hạn, an toàn, có hiệu quả cho đầu tư phát triển và từng bước hội nhập với thị trường tài chính khu vực và thế giới. Bộ Tài chính chỉ đạo tiếp tục sắp xếp lại các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, mở rộng phạm vi hoạt động ra thị trường bảo hiểm khu vực và thế giới, phát triển sản phẩm bảo hiểm và đa dạng hoá kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm, đổi mới công nghệ quản trị kinh doanh…đồng thời từng bước khuyến khiách các doanh nghiệp bảo hiểm từng bước tham gia thị trường tài chính thông qua việc thành lập quĩ đầu tư, quĩ tín thác và công ty quản lý quĩ để đầu tư hiệu quả hơn nguồn Vốn  huy động được.

Comments are closed.