Câu hỏi 227. Quyền lợi của khách hàng có gì thay đổi không khi có thêm nhiều doanh nghiệp bảo hiểm mới hoạt động ở Việt Nam?

Câu hỏi 227. Quyền lợi của khách hàng có gì thay đổi không khi có thêm nhiều doanh nghiệp bảo hiểm mới hoạt động ở Việt Nam?

Trả lời:

 

Thực tế ở Việt Nam cho thấy mỗi khi có thêm doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường bảo hiểm nhân thọ thì thị trường lại sôi động hơn, nhu cầu về bảo hiểm của người dân lại tăng lên (thể hiện ở số hợp đồng khai thác mới tăng), điều này cho thấy quyền lợi của khách hàng không những không thay đổi mà ngày càng được các công ty bảo hiểm quan tâm, chú trọng. Vì khi có thêm doanh nghiệp bảo hiểm mới, các doanh nghiệp đã có mặt trên thị trường lại phải tiếp tục cải tiến sản phẩm, đa dạng hoá các sản phẩm để phù hợp hơn với nhu cầu của người dân, do đó người dân có thêm nhiều cơ hội lựa chọn. Hơn thế nữa, khi có thêm nhiều công ty bảo hiểm vào hoạt
động thì các hoạt động, dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng được chú trọng,  cũng như các hoạt động khác được các công ty bảo hiểm ngày càng quan tâm để qua đó có thể khẳng định vị thế, danh tiếng và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty mình.

Comments are closed.