Câu hỏi 226. Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam sẽ như thế nào khi Việt Nam gia nhập WTO?

Câu hỏi 226. Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam sẽ như thế nào khi Việt Nam gia nhập WTO?

Trả lời:

 

Trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay,việc Việt Nam ra nhập WTO sẽ đem đến nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp bảo hiểm nói chung và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nói riêng và các cơ quan quản lý bảo hiểm.

Khi Việt Nam gia nhập WTO, việc trao đổi thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và các nước sẽ được đẩy mạnh, luồng Vốn  đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được lưu thông, là tiền đề quan trọng giải quyết công ăn, việc làm và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp bảo hiểm phát triển, mở rộng thị trường.

Mặt khác, việc có thêm nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tham gia vào thị trường bảo hiểm Việt Nam, với thế mạnh dựa trên công nghệ quản lý tiên tiến, cơ cấu sản phẩm bảo hiểm đa dạng, đáp ứng yêu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, hệ thống thông tin ngày càng hiện đại …cũng tạo động lực cạnh tranh để các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam nâng cao năng lực quản lý, chất lượng phục vụ, giảm chi phí hoạt động, phát triển nhiều sản phẩm mới hơn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng …để có thể cạnh tranh và đứng vững trên thị trường.

 

Tuy nhiên, bên cạnh các cơ hội, việc hội nhập cũng đặt ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, trong điều kiện khả năng tài chính, kinh nghiệm hoạt động và công nghệ quản lý vẫn còn chưa cao. Do đó, mối doanh nghiệp bảo hiểm cần phải có những đánh giá khách quan và toàn diện về những tác động nhiều mặt của hội nhập, trên cơ sở đó mỗi doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cần phải có những chuẩn bị đầy đủ, một cách tự tin, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm tự tìm cho mình một lối đi riêng, một chiến lược và chính sách hành động riêng…nhằm đứng vững, phát triển trong xu thế cạnh tranh và hội nhập.

Hội nhập cũng đem lại nhiều thách thức không chỉ đối với các doanh nghiệp bảo hiểm mà còn đối với cả cơ quan quản lý bảo hiểm. Đó là yêu cầu quản lý thị trường an toàn, thận trọng, minh bạch, công khai và phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế. Năm 2003, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2010”. Đó là cơ sở quan trọng để Bộ Tài chính tiến hành triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp chiến lược với nội dung chính là xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo hướng minh bạch, công khai, đảm bảo sự phù hợp với các nguyên tắc và
chuẩn mực quốc tế…

Comments are closed.