Câu hỏi 226: Các điều khoản bảo hiểm mở rộng trong bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới của các DNBH Việt Nam hiện đang áp dụng?

Câu hỏi 226: Các điều khoản bảo hiểm mở rộng trong bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới của các DNBH Việt Nam hiện đang áp dụng?

Trả lời:

 

Các chủ xe có thể thỏa thuận để tham gia bảo hiểm cho xe của mình theo một hoặc một số điều khoản bảo hiểm mở rộng như:

 

1 – Điều khoản bảo hiểm không khấu trừ khấu hao thay thế: Tham gia bảo hiểm theo điều khoản này, các chi phí thay thế bộ phận xe thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ không bị khấu trừ khấu hao;

 

2 – Điều khoản bồi thường theo giới hạn trách nhiệm: Chủ xe có thể tham gia bảo hiểm với một số tiền bảo hiểm nhất định thấp hơn giá trị xe. Số tiền bảo hiểm này được thỏa thuận là giới hạn trách nhiệm của DNBH. Theo điều khoản này những tổn thất và chi phí thuộc trách nhiệm bảo hiểm sẽ được bồi thường mà không bị áp dụng tỷ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, người bảo hiểm không bồi thường vượt quá giới hạn trách nhiệm đã thỏa thuận;

 

3 – Điều khoản bảo hiểm thiệt hại xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam;

 

4 – Điều khoản bảo hiểm mất cắp bộ phận xe.

 

 

Comments are closed.