Câu hỏi 224. Thách thức lớn nhất hiện nay của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam là gì?

Câu h?i 224. Thách th?c l?n nh?t hi?n nay c?a th? tr??ng b?o hi?m nhân th? Vi?t Nam là gì?

Trả lời:

 

Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam là một thị trường bảo hiểm đầy tiềm năng, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài mới vào có thể gặp phải một số thách thức nhất định.

 

Có thể nói, Luật  pháp đối với lĩnh vực bảo hiểm nói chung và lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ nói riêng còn chưa hoàn thiện và vẫn còn có những hạn chế pháp lý đối với việc đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư của các công ty bảo hiểm.  

 

Hơn thế nữa, các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam cũng đang phải đối mặt với việc các ngân hàng tăng lãi suất để thu hút người dân gửi tiết kiệm thay vì mua bảo hiểm nhân thọ.

Thách thức lớn nhất hiện nay của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam là các DNBH Nhân thọ tự cạnh tranh gay gắt với nhau đồng thời phải cạnh tranh với các doanh nghiệp có các sản phẩm dịch vụ tài chính tương tự như bảo hiểm nhân thọ. Sự kém hấp dẫn của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong bối cảnh thị trường chứng khoán bùng nổ, các phương tiện đầu tư phong phú thông qua các quĩ đầu tư đã dẫn đến việc khách hàng tạm thời chuyển hướng sang các sản phẩm ngân hàng hoặc quay sang một số hình thức đầu tư truyền thống như vàng, ngoại tệ như một thứ tài sản đầu tư hiệu quả. Thị trường chứng khoán, thị trường tín dụng (trong đó có hoạt động gửi tiết kiệm) sau một thời gian phát triển nóng sẽ quay trở lại phát triển ổn định cùng với thị trường bảo hiểm nhân thọ.

Comments are closed.