Câu hỏi 223. Sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam so với khu vực và thế giới?

Câu hỏi 223. Sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam so với khu vực và thế giới?

Trả lời:

 

So với thị trường BHNT quốc tế và khu vực, thị trường BHNT Việt Nam có “tuổi đời” còn rất trẻ, nhưng đã đạt được những thành công vượt bậc như: có tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định. Mặc dù về qui mô còn rất khiêm tốn, song theo nhận định đây là một thị trường bảo hiểm có nhiều tiềm năng phát triển.

 

Trong suốt một thời gian dài từ 1996-2003, thị trường BHNT Việt Nam tăng trưởng với tốc độ nhanh và cao (khoảng trên 30%). Đến hết năm 2005, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường đã đạt xấp xỉ 1 tỷ USD, tương đương 2,03% GDP, trong đó doanh thu phí BHNT đạt trên 7 nghìn tỷ đồng, đóng góp vào GDP 1,08 %.

Theo đánh giá của một số chuyên gia bảo hiểm nước ngoài, xét trên một số phương diện, thị trường bảo hiểm Việt Nam được vận hành trong khuôn khổ pháp lý tương đối đồng bộ, chặt chẽ và áp dụng nhiều nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế phù hợp với khuyến nghị của Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế.

Comments are closed.