Câu hỏi 222: Loại trừ bảo hiểm trong Bảo hiểm lắp đặt?

Câu hỏi 222: Loại trừ bảo hiểm trong Bảo hiểm lắp đặt?

            Trả lời:

 

Không thuộc phạm vi bảo hiểm trong HĐBH lắp đặt các trường hợp sau:

 

1 – Các tổn thất có tính chất hậu quả bao gồm tiền phạt, tổn thất do chậm trễ, do không thực hiện được công việc, thiệt hại mất hợp đồng.

 

2 – Những tổn thất trực tiếp do thiết kế sai, do khuyết tật của nguyên vật liệu hay khuôn mẫu, do tay nghề kém nhưng không phải lỗi trong khi lắp đặt.

 

3 – Các  hiện tượng ăn mòn, mài mòn, ô xy hóa, tạo vảy cứng.

 

4 – Mất mát hồ sơ tài liệu bản vẽ, chứng từ thanh toán.

 

5 – Mất mát hay thiệt hại chỉ phát hiện được vào thời điểm kiểm kê.

 

6 – Hành động cố ý hay sự bất cẩn của người bảo hiểm, người mua bảo hiểm.

Comments are closed.