Câu hỏi 220: Bảo hiểm lắp đặt áp dụng đối với đối tượng bảo hiểm nào?

Câu hỏi 220: Bảo hiểm lắp đặt áp dụng đối với đối tượng bảo hiểm nào?

            Trả lời:

 

Đối tượng bảo hiểm lắp đặt bao gồm:

 

– Máy móc, các dây chuyền đồng bộ trong một nhà máy, xí nghiệp trong quá trình lắp ráp các máy móc, thiết bị đó;

 

– Phần công việc xây dựng phục vụ và/ hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình lắp ráp;

 

–  Các máy móc, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho lắp ráp;

 

– Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;

 

–  Chi phí dọn dẹp vệ sinh. HĐBH mọi rủi ro lắp đặt thường được cấp cho cả bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm.

Comments are closed.